Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Искаме да се чувствате сигурни и комфортно, когато влизате в САЙТА. Защитата на личното Ви пространство е особено важно за нас, защото ние възприемаме защитата на личните данни като основен принцип за качественото предлагане на стоки, услуги и информация. Следните въпроси и отговори относно защита на личните данни целят да Ви информират по отношение на процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни посредством нашия Сайт.

 

Информация относно Администратора на лични данни:

СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:  гр. Бургас, ул. „Бисер“ №6А, ЕИК по БУЛСТАТ: 204006141; ДДС номер: BG204006141, и адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Бисер“ №6А, телефон за контакт 0888-269-224, имейл: office@isd-bst-consulting.org

 

Информация относно компетентния надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни, седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон за контакт: 02 915 3 518; имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Какво са лични данни?

Лични данни представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

 

Как и защо използваме личните Ви данни?

Обработка на данни с цел изпълнение на договор

Ние обработваме Вашите лични данни за целите на коректното изпълнение и доставка на поръчаните от Вас продукти / услуги и по-конкретно:

Управление и изпълнение на Вашите поръчки;

Доставка на Вашите поръчки, както и събиране на дължимите суми за поръчаните продукти / услуги;

Установяване и предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречие с условията за ползване на услугите на САЙТА;

Извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, обработка, предаване, отчитане;

Осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване;

Осигуряване на допълнително клиентско обслужване при необходимост.

 

Обработка на данни с цел изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме данните Ви, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, като например:

Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние предвидени в Закона за защита на потребителите;

Задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Удостоверяване на принадлежност към групи, общности и/или структури, използващи перманентно намаление на артикулите, предложени за продажба в САЙТА

 

Обработка на данни след Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него.

 

Обработка на анонимизирани данни

За оценка и измерване на ефективността от рекламите ни, с цел да Ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на Вашите нужди;

проучване и анализиране на клиентско потребление на нашите продукти и услуги, на основа на анонимна, неперсонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбиране за поведението на клиентите ни и да предложим нови продукти и услуги отговарящи на нуждите на нашите клиенти.

 

Обработка на данни за целите на нашия легитимен интерес

При обработването и съхранението на личните данни, ние може да обработваме и съхраняваме лични данни с цел защита на легитимни интереси на СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ“ООД.

 

Какви лични данни обработваме?

Информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 1. Предоставените от Вас данни за идентификация – две имена и адрес на Интернет протокол;
 2. Предоставените от Вас данни за контакт – имейл, телефонен номер, адрес за доставка;
 3. Съобщения по електронна поща, чат, социални платформи и приложения за комуникация съдържащи информация относно заявките/покупките Ви както и други въпроси свързани с комплексното клиентско обслужване;
 4. Друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 5. Други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване на договора от разстояние.

 

САЙТА не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. Разкриват расов или етнически произход;
 2. Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 3. Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Република България.

 

Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и нашите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите международни практики.

 

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на нормативно определените задължения за съхранение и обработка на счетоводни данни в Закона за счетоводството и изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

 

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица?

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица (администратори на лични данни) само и единствено за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, като основният ни приоритет е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Няма да предоставим Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

САЙТА гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за други цели, извън изрично упоменатите по-горе случаи и предвидените в закона такива.

 

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация

Вие имате право да поискате:

 1. Информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 2. Съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 3. За логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

 

Право на корекция

Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 1. Да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 2. Да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Право на възражение

По всяко време имате право да:

 1. Възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 2. Възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

 

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 1. Оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 2. Обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 3. Повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 4. Сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

 

Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

Обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично

 

Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на имейл: office@st-consulting.org.com. Заявление може да бъде отправено по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни, които се управляват, когато взаимодействате с www.gunmarket.bg, се събират от СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД – дружество, регистрирано в България с ЕИК 204006141.

Можете да се свържете с нас на телефон: 0888 / 269 224 или на e-mail: info@gunmarket.bg

КОИ СА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия, адрес (пощенски адрес за доставка), e-mail адрес, телефонен номер, кодове за идентификация на клиент/онлайн идентификатор, данни за фактуриране (при финализиране на поръчка), банкова информация (при връщане на стока/плащане при доставка) и профил в социалната мрежа. Тези данни са събирани или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство! Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни. Имате възможност да се свържете с Отговорното лице за Защитата на Данните във на e-mail адрес: info@gunmarket.bg .

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности (за продажба/покупка чрез сайт  www.gunmarket.bg и чрез подаване на поръчки в онлайн профила, създаден от Вас или в процеса на създаване) или за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията).
Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели.

КАКВА Е ПРИЧИНАТА ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕЗИ ДАННИ

Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при създаването на онлайн профила и неговото потвърждение, чрез желанието да станете клиент. В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД, чрез правене на поръчка и извършване на плащане на поръчаните продукти, чрез извършване на връщане на несъответстващи и/или отхвърлени продукти и др., но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности на СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД, както е предвидено в Регламента.

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СА СЪБИРАНИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни събрани от СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД ще бъдат обработени за достигане на търговската цел, специфична за развитието на търговската дейност:
• По време на срока на изпълнение на договора/изпълнението на поръчката/търговското отношение;
• след приключването на търговското отношение/приключване на договора, за период от 3 години;
• след изтичането на 3-годишния период, в случай че запазването на събраните лични данни е нужно в съответствие с приложимото законодателство, без да се превишава максималната продължителност;

ПРАВА ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРАВОТО НА ПЕТИЦИЯ ИЛИ ЖАЛБА

Според Регламента, в качеството си на клиент на www.gunmarket.bg , имате следните права, които се отнасят до:
• правото да сте информиран за Личните Данни, които ние обработваме;
• правото на достъп до личните данни обработени/управлявани;
• правото на промяна на обработените и/или управлявани данни;
• правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др;
• правото за ограничаване на личните данни;
• правото да не се оценява чрез автоматично профилиране;
• правото на пренасяне на данните към друг Оператор;
• правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на преработката на личните данни.
За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД, имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на адрес: info@gunmarket.bg, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:
– поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;
– анонимността на личните данни;
– уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;
– прекратяването на преработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е прекратена.

ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ

За да можем да предложим по-конкурентни услуги и продукти, за доставката на поръчките, които са направени, за изпълняването на законовите задължения, които поема СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД или за други законови цели, е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи, нотариати, партньори и/или външни доставчици, упълномощени лица, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или извън страната или Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.)

Информация за потребителя във връзка с обработването на лични данни

Вашите лични данни, които се управляват, когато взаимодействате с www.gunmarket.bg, се събират от СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД – дружество, регистрирано в България с ЕИК 204006141.

Можете да се свържете с нас на телефон: 0888 / 269 224 или на e-mail: info@gunmarket.bg

Кои са обработваните лични данни

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия, адрес (пощенски адрес за доставка), e-mail адрес, телефонен номер, кодове за идентификация на клиент/онлайн идентификатор, данни за фактуриране (при финализиране на поръчка), банкова информация (при връщане на стока/плащане при доставка) и профил в социалната мрежа. Тези данни са събирани или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство! Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни. Имате възможност да се свържете с Отговорното лице за Защитата на Данните във на e-mail адрес: info@gunmarket.bg .

За какви цели се обработват личните данни

Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности (за продажба/покупка чрез сайт  www.gunmarket.bg и чрез подаване на поръчки в онлайн профила, създаден от Вас или в процеса на създаване) или за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията).
Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели.

Каква е причината за обработка на тези данни

Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при създаването на онлайн профила и неговото потвърждение, чрез желанието да станете клиент. В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД, чрез правене на поръчка и извършване на плащане на поръчаните продукти, чрез извършване на връщане на несъответстващи и/или отхвърлени продукти и др., но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности на СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД, както е предвидено в Регламента.

За колко време са събирани личните данни

Личните данни събрани от СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД ще бъдат обработени за достигане на търговската цел, специфична за развитието на търговската дейност:
• По време на срока на изпълнение на договора/изпълнението на поръчката/търговското отношение;
• след приключването на търговското отношение/приключване на договора, за период от 3 години;
• след изтичането на 3-годишния период, в случай че запазването на събраните лични данни е нужно в съответствие с приложимото законодателство, без да се превишава максималната продължителност;

Права относно обработката на личните данни и правото на петиция или жалба

Според Регламента, в качеството си на клиент на www.gunmarket.bg , имате следните права, които се отнасят до:
• правото да сте информиран за Личните Данни, които ние обработваме;
• правото на достъп до личните данни обработени/управлявани;
• правото на промяна на обработените и/или управлявани данни;
• правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др;
• правото за ограничаване на личните данни;
• правото да не се оценява чрез автоматично профилиране;
• правото на пренасяне на данните към друг Оператор;
• правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на преработката на личните данни.
За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД, имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на адрес: info@gunmarket.bg, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:
– поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;
– анонимността на личните данни;
– уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;
– прекратяването на преработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е прекратена.

Лични данни, предоставени на други получатели

За да можем да предложим по-конкурентни услуги и продукти, за доставката на поръчките, които са направени, за изпълняването на законовите задължения, които поема СЕКЮРИТИ ЕНД ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТИНГ ООД или за други законови цели, е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи, нотариати, партньори и/или външни доставчици, упълномощени лица, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или извън страната или Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.)